Å SETTE I STAND TIL

Har et menighetslem svart ja til en oppgave, er det oppdragsgivers ansvar å sette medarbeideren i stand til å utføre den best mulig. Dette vil bl.a. bestå i å møte medarbeiderens behov for opplæring og veiledning.

Ta vare på medarbeiderne

Det er sikkert ikke ukjent at vi har lett for å slå oss til tåls med å ha rekruttert en ny medarbeider. Vi var takknemlig for et ja - ønsket velkommen til medarbeiderskap. Men den videre oppfølgningen ble det så som så med. Vi glemte å ta vare på medarbeideren! Skal vi ta vare på medarbeiderne må vi kjenne ansvar for å legge tilrette den hjelp de trenger i tjenesten.

 

Innføring for nye medarbeidere

Nye medarbeidere kan ha behov for særlig innføring i tjenesten. Den kan omfatte hva oppgaven nærmere går ut på. Gi mest mulig konkret hjelp og sørg for å knytt kontakt med andre medarbeidere. Finns det f.eks. veiledningsmateriell bør dette stilles til disposisjon. Dette kan også være av betydning å få satt oppgavene inn i en større sammenheng med bl.a. informasjon om menighetens øvrige virksomhet.

Et viktig anliggende vil være å klargjøre hvem medarbeiderne skal forhoholde seg til når det gjelder spørsmål og veiledning.

 

Invester i medarbeiderne

Innenfor en del arbeidsfelter arrangeres det lokalt, regionalt og sentralt kurs for medarbeidere. Det er god investering å gi medarbeidere anledning til å delta på slike kurs. Send helst 2 eller flere på samme kurs. Det gir sørst mulighet for å bearbeide og omplante nye impulser til menigheten.

Vær oppmerksom på ny litteratur og hjelpestoff som kan være aktuelt for menighetens medarbeidere. Dette må kunne kjøpes inn til menigheten - og i visse tilfelle til den ansvarlige medarbeider på arbeidsfeltet.

Et allsidig og lett tilgjengelig medarbeider-bibliotek kan være en god ressurs i arbeidet.

Menighetesrådets mulighet til å investere i medarbeiderne ligger ikke minst i budsjett.

Utover å avsette midler til virksomhetsområdene bør det også være poster i menighetsrådets budsjett som omfatter medarbeiderkurs og litteratur/materiell/hjelpemidler.

 

Ulike behov for opplæring

Oppgavene i en menighet detter et stort spekter og stiller ulike krav til medarbeiderne. Derfor vil også den enkeltes behov for opplaring variere. Det finnes f.eks. oppgaver som ikke forutsetter særlig opplæring, men som i stedet stiller krav til trofasthet og utholdenhet. Medarbeidere på slike poster må også kjenne seg inkludert i menighetens medarbeideromsorg. For er det  mindre behov for opplæring, så kan behovet for oppmuntring være dess større.

Mange av oppgavene i menigheten er imidlertid avhengig av medarbeidere med særlig kunnskap og ferdigheter. Man trenger en medarbeiderstab som er best mulig utrustet for de aktuelle oppgaver. Utrustning av medarbeidere kan skje på to måter:

    1. Gjennom undervisning/kurs for de som har behov for det.

    2. Som personlig veiledning i arbeidssituasjonen.

 

Undervisning i menigheten

Opplæringstiltak i menighetens egen regi har den fordel at inneholdet legges opp ut fra menighetens og medarbeidernes egne behov. Samtidig gir det muligheten for en mer planmessig oppfølgning.

Aktuelle temaer kan tas opp på medarbeidersamlinger eller kurs. Temaene kan omfatte hele arbeidsfelter (barn- og ungdomsarbeide, diakoni, misjon) eller emner som f.eks. forkynnelse, sjelesorg, bibelkunnskap, sang og musikk.

Enkelte menigheter har lagt opp kurs der man knytter det teoretiske undervisning til et praktisk "matnyttig" arbeid, f.eks. planlegging av neste semesterprogram for søndagsskolen.

Der hvor det finns menighetsskole kan opplæringstiltakene evt. planlegges sammen med denne. Som tidligere nevnt gjøres ikke minst bruk av eksterne kurs, f.eks. bispedømmerådets medarbeiderkurs og andre.

Veiledning i miljøet

Den teoretiske og praktiske undervisning kan gi god ballast for medarbeideren og virke til faglig fornyelse. En annen viktig mulighet for opplæring er å gi vieledning i den konkrete arbeidssituasjonen.

Skal en medarbeider få mulighet for videre utvikling vil det bl.a. bero på en mer personlig oppfølgning. Derfor kan vi ikke ta denne oppgaven alvorlig nok.

I dag er veiledning for menighetens ansatte kommet i fokus. Like aktuelt er det å drøfte hvordan menigheten kan styrke veiledning for de frivillige medarbeiderne.