Diakoni

 

Kirkemøtet har vedtatt ”Plan for diakoni i Den norske kirke”. Planen skal være retningsgivende for diakonien i norske menigheter.

 

Kirkemøte har gitt følgende definisjon av diakoni:

 

            ”Med diakoni forstås medmenneskelig omsorg og den tjeneste som i særlig grad retter seg mot mennesker i nød”. (gml plan)

 

Selve ordet ”diakoni” betyr tjeneste. Andre gode norske ord som dekker begrepet ”diakoni” er: omsorg og fellesskap.

 

Diakoni er et bibelsk begrep og har sin begrunnelse i Guds ord. Det er viktig at den/de som leder diakoniarbeidet i menigheten kjenner til det rike bibelske materialet om diakoni.

 

Vi sier at en menighet skal være en diakonimenighet. Men hva innebærer og betyr det? Vedlagt finnes noen kjennetegn og målsetninger for en diakonimenighet.

 

”Diakoni” er et ofte brukt ord, men mange i menighetene vet lite om hva det er. Det er derfor en viktig oppgave for diakoniorganet å gjøre sitt til at diakoni blir tatt opp og utdypet i forkynnelse, i bibeltimer og bibel-/samtalegrupper.

 

Diakonien i menigheten kan ikke bare organiseres fram. Den må følges av bønn og forbønn.